Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου την   26η   του μηνός  Νοεμβρίου,  έτους  2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

duimotiko-sumvoylio-aridaia-eikosiennia

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .
1ο : Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ. «Απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Ν.Πέλλας»
2ο : Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης:

α)       καταστημάτων του Δήμου Αλμωπίας

β)   παιχνιδοκατασκευών (σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36873/2007)

3ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών <ΟΡΑΜΑ>
4ο : Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδας.
5ο : Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας, για την πληρωμή έργων ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας
6ο : Μεταφορά Χρηματικού Υπολοίπου από τον πρώην Σύνδεσμο Καθαριότητας Αλμωπίας και ορισμός υπαλλήλου σε λογαριασμό του ΦΟΣΔΑ
7ο : Διαγραφή λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους
8ο : Αποδοχή χρηματοδότησης από Δασοπροστασία – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
9ο : 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Υλοποίηση πράξης Living History Living Nature»
10ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Bee-conomy” στο πρόγραμμα  διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013», των ειδικών όρων του Συμφώνου Χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. Εγγραφή χρηματοδότησης  268.145,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου.- 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
11ο : Τροποποίηση της αρίθμ. 243/2013 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αλμωπίας».- 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
12ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (άρθρ. 161, Ν.3463/2006)-

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

13ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και εγγραφή νέων Κ.Α.Ε.-

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

14ο : Έγκριση υποβολής της πρότασης  «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Αριδαίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες και έγκριση της μελέτης
15ο : Έγκριση πρακτικού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σε συνέχεια του άγονου πρόχειρου  διαγωνισμού προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για ένα έτος – Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
16ο : Τροποποίηση της αριθμ.294/2012 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ) από το Δήμο Αλμωπίας.
17ο : Τροποποίηση της αριθμ.187/2014 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια της πράξης «Απασχόληση και κοινωνική οικονομία ευπαθών ομάδων στο Ν.Πέλλας».
18ο : Έγκριση της αρίθμ. 62/2014 απόφασης της ΔΗΚΕΑ, περί «Αμοιβής Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4093/2012»
19ο : Προτάσεις για μεταβολές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας (αρίθμ. 4/2014 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
20ο : Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας τελετών του Δημοτικού Σχολείου Προμάχων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ» (αρίθμ. 3/2014   απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
21ο : Παραχώρηση Δημοτικής Αίθουσας της Τ.Κ.Σωσάνδρας
22ο : Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία
23ο : Ανάκληση της αρίθμ. 116/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας –

Εκ νέου εξέταση αιτήματος υπαλλήλων του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με την νέα μέθοδο αξιολόγησης που προάγει ο Ν.4250/14.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ