Σας καλούμε να έρθετε στις  18 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ στο

Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 duimotiko-sumvoylio-aridaia-eikosiennia

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση στη δικάσιμο της 21-11-2014 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας.
ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράσταση στη δικάσιμο της 12-12-2014 στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας.
ΘΕΜΑ 4ο Παράσταση ή μη Πολιτικής Αγωγής στις 26 Νοεμβρίου 2014 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ:24894/9-09-2014 αίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
ΘΕΜΑ 5ο Παράσταση ή μη Πολιτικής Αγωγής στις 26 Νοεμβρίου 2014 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ:24893/9-09-2014 αίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
ΘΕΜΑ 6ο Εξέταση του υπ΄αριθ.πρωτ:27717/3-10-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και λήψη σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη σχετικής απόφασης σχετική με τη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 4257/2014.
ΘΕΜΑ 8ο Τρίτη (3η) παράταση της συμβατικής προθεσμίας και επανακορισμός του μηνιαίου εργολαβικού ανταλλάγματος για το υποέργο 3 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» της πράξης ‘’Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού’’.
ΘΕΜΑ 9ο Παραλαβή μελέτης με τίτλο ‘’Γεωτεχνική μελέτη για την κατ΄έκταση προσθήκη στο ΓΕΛ Αριδαίας’’ σύμφωνα με την υπ.αριθ.31041/12-11-2014 βεβαίωση περί συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.