32416Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί η Μηχανογραφική Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2012 και η Κατάσταση Απορριπτομένων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας (οδός Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν301 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 1.758.720,45 και 26 απορριπτόμενους καθώς και τους λόγους απόρριψής τους αναλυτικά.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, από την Τρίτη 30/12/2014 μέχρι και την Τετάρτη 07/01/2015.
Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών έχει αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.