Σας καλούμε να έρθετε στις  11 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη – κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 δα

 

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 59/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης.
ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της παράτασης ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σχετικές με τον διαγωνισμό του υποέργου 1’’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ’’.
ΘΕΜΑ 4ο Εξέταση του υπ’ αριθ.πρωτ:30593/06-11-2014 εγγράφου του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και λήψη σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή για τη Μαθητική Εστία.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται λόγω ανάγκης διεκπεραίωσης επειγόντων θεμάτων με χρονικούς περιορισμούς (ψηφίσεις πιστώσεων, προθεσμίες διαγωνισμών).

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ