Σας καλούμε να έρθετε στις  29 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 δήμος-αλμωπίας

ΘΕΜΑ 1ο

Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2013 – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ 2ο Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της 400/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. Ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της 166/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. Ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης.
ΘΕΜΑ 5ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αλμωπίας στη Δικάσιμο της 13-01-2015 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το υπ.αριθ.ΓΠ13965/28-11-2014 έγγραφό τους. (αρ.πρωτ.33015/3-12-2014 Δήμου Αλμωπίας).

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη σχετικής απόφασης σχετική με τη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 4257/2014 και το υπ.αριθ.πρωτ.34728/23-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 7ο Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: Συντήρηση τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων εντός οικισμού της Δ.Ε. Εξαπλατάνου (Τ.Κ.Χρυσής,Τ.Κ.Ίδας).
ΘΕΜΑ 8ο Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: Επισκευή υφιστάμενου τσιμενταύλακα στον οικισμό Θηριόπετρας.
ΘΕΜΑ 9ο Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: Συντήρηση τσιμενταυλάκων όμβριων υδάτων εντός οικισμού της  Δ.Ε.Αριδαίας (Τ.Κ.Γαρεφείου, Τ.Κ.Σωσάνσρας, Τ.Κ Λουτρακίου).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ