Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται
ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 26610/19-12-2014 (ΦΕΚ 3554/Β/30-12-2014) 4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ Β1026/2010) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθεστώτα ενίσχυσης του Μέτρου 121 “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013″»

agrotes-456x300
αλλάζουν θέματα χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των σχεδίων βελτίωσης όπως παρακάτω:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ
«1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο:
α) το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014.
β) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.
Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.
γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
2. «Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.»
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στα τηλ. 2381351299,51328 ΕΔΕΣΣΑ και 2381352319 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.