Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η «Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (RIS3). Η Δημόσια Δαπάνη για την υλοποίηση της Στρατηγικής της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» προϋπολογίζεται σε 240 εκ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ξεπερνά τα 430 εκ. ευρώ.

slide_1
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στην εισήγησή του επισήμανε: «Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα επόμενα χρόνια, έχουμε μπροστά μας, μία κορυφαία πρόκληση: Να υλοποιήσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μέσα και από την εκτενή διαβούλευση που προηγήθηκε, η στρατηγική αυτή, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε:
-Να ξεπεραστεί η κρίση.
-Να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία.
-Να δημιουργηθούν νέες, σταθερές θέσεις εργασίας.
Τρείς είναι οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:
Πρώτον, «έξυπνη ανάπτυξη», με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.
Δεύτερον, «ανάπτυξη διατηρήσιμη», μέσα από την αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Τρίτον, «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» με πιο ανταγωνιστική βιομηχανία, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας.
Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» διαδραματίζει η καινοτομία».
Το εργαλείο για την ανάπτυξη, τη διάχυση και την εφαρμογή της έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο είναι η Στρατηγική της Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3).
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, η Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης», «είναι ένα πολύ καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο ουσίας, που προδιαγράφει τις στρατηγικές επιλογές μας και τις βασικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας για την επόμενη δεκαετία».
Το σχέδιο διαμορφώθηκε με τη συνδρομή των εκπροσώπων του δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης, των εκπροσώπων της λεγόμενης «Τριπλής Έλικας», δηλαδή της ερευνητικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της περιφερειακής διοίκησης.
«Οι στόχοι μας είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση του σημαντικού Ανθρώπινου Κεφαλαίου με ικανά προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Επίσης, η εμβάθυνση των σχέσεων με την Αγορά και την οικονομία μας, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτομικού περιβάλλοντος με στόχο την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως και η επένδυση στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Η κατάκτηση αυτών των στόχων είναι η προϋπόθεση για να καταστήσουμε την Κεντρική Μακεδονία ως κόμβο καινοτομίας την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.
Ο κ. Τζιτζικώστας περιέγραψε το όραμα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο «δεν είναι γενικόλογο. Είναι συγκεκριμένο, χρονολογημένο, κοστολογημένο, με τομεακές προτεραιότητες και αναλυτικά σχέδια δράσης. Η προσπάθειά μας μόλις ξεκίνησε. Στα κρίσιμα χρόνια που έχουμε μπροστά μας είμαστε όλοι μας συμμέτοχοι, είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στην υλοποίηση, αλλά και στη συμπλήρωση και την επανεξέταση επί μέρους πολιτικών, ώστε το σχέδιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Περιφέρειάς μας».

Οι πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι:
1. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικού κόσμου και κοινωνίας των πολιτών.
2. Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς.
3. Έμφαση στους στρατηγικούς κλάδους εξειδίκευσης και ανάπτυξη στρατηγικής εξωστρέφειας.
4. Δημιουργία και πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης στην αλυσίδα καινοτομίας.
5. Δημιουργία στρατηγικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή χρηματοδοτικών φορέων και με στόχο την ομαλή χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων και δημιουργία κουλτούρας συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, που αποσκοπεί στην προσπάθεια μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της ΠΚΜ επιλέχτηκαν οι τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος και εξειδικεύτηκαν σε οχτώ τομείς εστίασης: τους τομείς «πρωταθλητές» (Αγροδιατροφικός Τομέας, Τομέας Υλικών, Τομέας Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, Τομέας Τουρισμού) και τους τομείς οριζόντιας υποστήριξης (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας).