Σας καλούμε να έρθετε στις  29 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΔΗΜΟΣ_ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης δαπανών.
ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Αλμωπίας στη Δικάσιμο αγωγής κατά του Δήμου, στις 06-02-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.
ΘΕΜΑ 4ο   Παράσταση ή μη του Δήμου Αλμωπίας ως Πολιτική Αγωγή στο Α΄Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ποινικής υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER δυνάμει του υπ.αριθ.365/2014 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.
ΘΕΜΑ 5ο    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής Διενέργειας  διαγωνισμού-Αξιολόγησης προσφορών & Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού -Αξιολόγησης προσφορών, για  την  ανάδειξη αναδόχου της  παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αλμωπίας» στο  πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με κωδικό ΟΠΣ: 483379.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ