Ενόψει της λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καλείται η Υπουργός Εργασίας να καταθέσει τα παρακάτω στοιχεία για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016.

Α. 1. Συνολικά έσοδα ανά ασφαλιστικό ταμείο με την πηγή προέλευσης αυτών των εσόδων.
2. Συνολικός αριθμός ασφαλισμένων και αριθμός ασφαλισμένων ανά ταμείο.
Β. 1. Συνολικές δαπάνες (έξοδα) κατά ταμείο με κατανομή κατά κατηγορία αυτών των δαπανών.
2. Συνολικός αριθμός συνταξιούχων και αριθμός συνταξιούχων ανά ταμείο.
Γ. 1. Συνολικές δαπάνες για συντάξεις για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη.
2. Κατανομή αυτών των συντάξεων σε κύριες και επικουρικές (αριθμός και ποσά).
3. Επιμερισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, υπερηλίκων ΟΓΑ, χωρίς ένδειξη κατηγορίας (αριθμός και ποσά).
4. Κατανομή των δαπανών για συντάξεις ανά ταμείο (αριθμός και ποσά).

Οι βουλευτές
Χρήστος Κατσώτης
Σάκης Βαρδαλής
Στεργίου Κώστας