Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας υπενθυμίζει σε όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των ζωοτροφών (παρασκευαστήρια ζωοτροφών για εμπορία ή ιδιοκατανάλωση, εμπόρους πρώτων υλών και σύνθετων ζωοτροφών, εισαγωγείς και μεταφορικές εταιρείες), την υποχρέωσή τους να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών και να υποβάλουν στην υπηρεσία μας δήλωση στοιχείων παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το προηγούμενο έτος 2016.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 244/14-2-2008) για τον υπολογισμό των ανάλογων τελών που πρέπει να καταβληθούν.
Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν υποβάλουν δήλωση στοιχείων παραγωγής και δεν καταβάλουν τα ανάλογα τέλη, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11 Φεβρουαρίου 2014).
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017 και η προθεσμία καταβολής των τελών στις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πέλλας:
• Έδεσσα-Σκύδρα: Κ. Μαρνασίδη Συμεών στο τηλ. 23813 51398& κ. Τσακίρη Βασίλειο στο τηλ. 23813 51217.
• Αλμωπία: Κ. Δρένου Ειρήνη, Κα Καραγιάννη Αναστασία τηλ. 23840 21330
• Γιαννιτσά: Κ. Καλιωτάκη Αναστασία στο Τηλ. 23813 52304

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ