Επειδή η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας (άρθρου 76 του Ν. 3852/2010), που είχαν ορισθεί με την υπ΄ αριθμ. 193/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει στις 28-02-2017, ο Δήμος Αλμωπίας απευθύνει πρόσκληση προς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, που εδρεύουν στα όρια του, καθώς επίσης και δημότες, να εκδηλώσουν εγγράφως στο Δημαρχείο Αλμωπίας –Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, μέχρι και την 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή το ενδιαφέρον συμμετοχής τους, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, για την περίοδο 2017 – τέλος θητείας Δημάρχου.
Οι φορείς να προτείνουν, με σχετικό έγγραφό τους, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τους εκπροσώπους του φορέα τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή), με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, Fax ή email).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ