Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας [5ος όροφος] τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 18ης & 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Υπογραφή Σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του εγκεκριμένου από το Πράσινο Ταμείο έργου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
3. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
5. Έγκριση απόφασης υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» με ίδια μέσα (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής).
7. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής επιτροπής παιδείας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
8. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2017, προϋπολογισμού έως 5.869,41€ (άρθρ. 15 του Π.Δ. 171/87) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2017, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€ (άρθρ. 16 του Π.Δ. 171/87) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Κλεισοχωρίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
13. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων – Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21. Επιστροφή χρημάτων προς λογιστική τακτοποίηση (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.