Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο 1η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017

2ο Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα που θα συνδέεται με POS για την εξυπηρέτηση του κοινού.
3ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
4ο Λήψη απόφασης αναφορικά με τις αιτήσεις διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών
5ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.333,40 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για “Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016”-
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017
6ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Εξαπλατάνου”
7ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Εξαπλατάνου”
8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Εξαπλατάνου”
9ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση Τ.Κ. Θηριόπετρας”
10ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Μελέτη Υδραυλική αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας”
11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο:”Διαμόρφωση του Μελισσοκομικού Σχολείου και Πάρκων (ΥΠ 6 της πράξης με ακρωνύμιο “Bee-conomy”
12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κλπ) ΔΕ Αριδαίας”

13ο
Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών Σχολικών Επιτροπών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Αλμωπίας
14ο
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών
15ο
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
16ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2017.
17ο
Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων
Δήμου Αλμωπίας.
18ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι ποσού 5.869,41 €, για το έτος 2017.
19ο 1η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας.
20ο
Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2017.
21ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
22ο
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών.
23ο Εξέταση αίτησης της κας Βασιλικής Αθανασιάδη.
24ο Αποδοχή υλοποίησης δράσης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” – Λήψη Απόφασης για την υπογραφή της επισυναπτόμενης σύμβασης καθώς και περί αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης
25ο Συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στο πρόγραμμα: “Μεταλυκειακό έτος εκπαίδευσης-τάξη μαθητείας (υπ.αποφ.Φ7/179513/Δ4/26-10-2016, ΦΕΚ 3529/Β’/1-11-2016) και καθορισμός απασχολουμένων με την ειδικότητα Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων για το έτος 2017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ