Η Πέλλα δεν πρέπει να χάσει την δυνατότητα που δίνεται τώρα για νέα οργάνωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε υγιή βάση και αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Μόνο έτσι ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος της Πέλλας θα βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή του
Ο Γιάννης Σηφάκης ανέλυσε την υπουργική απόφαση καλώντας σε ίδρυση οργανώσεων παραγωγών αυτές τις μέρες σε Καλλίπολη, Βρυτά , Κερασιά και Νεοχώρι

Ο βουλευτής προτίθεται να αναλύσει από χωριό σε χωριό της Πέλλας την απόφαση και θα ζητήσει ( όπως ζητάει και μέχρι τώρα) να τελειώσουν οι αναστολές και οι φόβοι στον αγρότη και στο κτηνοτρόφο της Πέλλας.

Στα οπωροκηπευτικά τουλάχιστον 20 παραγωγοί έχοντας 500.000 € τζίρο μπορούν να ιδρύσουν οργάνωση παραγωγών με χρήματα που θα τους δοθούν ( 10% επί του τζίρου το πρώτο χρόνο, 8%,6%,4%,2% τα επόμενα τέσσερα χρόνια). Και κάθε χρόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα από 8% του τζίρου ετησίως.
Ανάλογες ρυθμίσεις για όλα τα αγροτικά προϊόντα

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487), 1308/2013 (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και 1379/2013 (EE L 354 της 28.12.2013, σ. 1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αρμόδια αρχή, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
β) Του άρθρου 37 παρ. 3 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L 354 της 28.12.2013, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές Αναγνώρισης, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.).

Άρθρο 2
Αναγνώριση και Συγχώνευση Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών
1. Ως Ομ.Π., Ο.Π, αναγνωρίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με εμπορική ιδιότητα, ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.
2. Ως Ε.Ο.Π., αναγνωρίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με εμπορική ιδιότητα, ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.
3. Οι Ομ.Π και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι μέλη του ν.π.ι.δ. και παραγωγοί των προϊόντων για τα οποία επιθυμούν να Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.) είναι η αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η τροποποίησή της, η ανάκληση η αναστολή της, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., της περιοχής αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι αναγνωρισμένες Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., συνεχίζουν να τηρούν τους όρους αναγνώρισης. Ο έλεγχος διοικητικός ή/και επιτόπιος διενεργείται κάθε τριετία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις και συντάσσεται σχετικό πρακτικό ελέγχου.
β) με απόφαση του Περιφερειάρχη μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που αποτελείται από:
αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού .
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, ορίζεται σε αντικατάστασή τους, ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, των οικείων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κατηγοριών. Δεν ορίζονται μέλη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.), υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα της η υπό αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης κ.λ.π. Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π
γγ) έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κλάδου Κτηνιατρικού, κατηγορίας Π.Ε., όταν πρόκειται για Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του τομέα της κτηνοτροφίας, ως εισηγητή με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας της Περιφέρειας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Η απόφαση του σημείου 1(β) εκδίδεται με μέριμνα του προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ/ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λ.π. Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ) της Περιφέρειας.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης. Οι αποφάσεις της ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Οι αποφάσεις συγκρότησης των Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α. κοινοποιούνται στο Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). αναγνωρισθούν.
4. Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών .
5. Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π μπορούν να συγχωνευτούν, εφόσον συγχωνευτούν ή απορροφηθούν τα νομικά πρόσωπα, που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η νέα νομική οντότητα επωμίζεται τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων νομικών οντοτήτων.

΄Αρθρο 3
Αρχές Αναγνώρισης Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π.
1. Για την αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του άρθρου 2, συστήνονται:
α) με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη μία Πρωτοβάθμια τριμελή Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.), παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π. στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ, που αποτελείται από:
αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού
ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
γγ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας ή της κτηνοτροφίας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας ή ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Ιχθυολόγων ή Γεωπονικού ή Κτηνιάτρων αντίστοιχα, και εν ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, με τον αναπληρωτή του, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Η απόφαση του σημείου 1 (α) εκδίδεται με μέριμνα του προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λ.π., Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της ΔΑΟΚ.

2. Η συνεδρίαση και η λήψη αποφάσεων των παραπάνω Επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Διαδικασία Αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π.
1. Για την αναγνώριση του ως ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.). Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του ν.π., ο αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του ν.π., προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων.
Α) Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του ν.π. της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ή ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής.
β) Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π..
γ) Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών της υπό σύστασης Ομ.Π ή Ο.Π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε-ψηφίστηκε το Καταστατικό λειτουργίας.
δ) Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. , υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., στο οποίο προβλέπονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
την υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομ.Π ή Ο.Π. να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών,
την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π. ή Ο.Π. και να διακινούν μέσω της Ομ.Π. ή Ο.Π τουλάχιστον του 80% της παραγωγής τους.
το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομ.Π. ή Ο.Π. ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία αυτής. Το εν λόγω ποσοστό συναρτάται με το μερίδιο του όγκου παραγωγής που διαθέτει το κάθε μέλος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20 % ανεξάρτητα αν τα μέλη αυτά διαθέτουν μεγαλύτερο μερίδιο του όγκου παραγωγής προκειμένου να μην δεσπόζουν καταχρηστικά στη διαχείριση και στη λειτουργία της οργάνωσης και να εξασφαλίζει στα μέλη, τον δημοκρατικό έλεγχο της ΟΠ/ΟμΠ και των αποφάσεών της,
την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας,
τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, την οικιοθελή αποχώρηση μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. ή Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτος,
την διακριτή λογιστική με την υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και την ξεχωριστή διοικητική διαχείριση που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Ομ.Π. Ο.Π, και ΕΟΠ όταν αυτές είναι μέρος νομικής οντότητας. Δεν είναι απαραίτητη η διακριτή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση όταν αυτές έχουν αναγνωριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ) . Για τυχόν οφειλές του ν.π δεν κατάσχονται τα προϊόντα ή η αξία των προϊόντων των μελών Ομ.Π , Ο.Π και Ε.Ο.Π όταν αυτές είναι μέρος της νομικής οντότητας των ν.π.
ε) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ. Π ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.
στ) Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Β) Η αίτηση για την αναγνώριση του ν.π. ως Ε.Ο.Π πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:,
α) Αναλυτική κατάσταση των ν.π. που έχουν αναγνωριστεί ως Ο.Π. και είναι μέλη του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί σαν Ε.Ο.Π..
β) Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των ν.π.-μελών του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί ως Ε.Ο.Π.
γ) Απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ο.Π..
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ν.π- μέλη δεν ανήκουν σε άλλη Ε.Ο.Π
2. Η ΠΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και την έκθεση του εισηγητή του άρθρου 3, παρ.1α, εδάφιο γγ) της παρούσας, ελέγχει:
α) εάν όλα τα μέλη της Ομ.Π ή Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. είναι και μέλη του ν.π. που αιτείται αναγνώριση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις νομικές οντότητες του εμπορικού νόμου, και το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις μετά από αίτηση της Επιτροπής.
β) εάν προκύπτει από το Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. ότι η σύσταση της Ομ.Π. ή Ο.Π., έγινε με πρωτοβουλία των μελών του ν.π.
γ) εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης κατά τομέα παραγωγής, συγκεκριμένα η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής να αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών , η ποσότητα εμπορεύσιμης παραγωγής με τιμολόγια ή άλλα νόμιμα παραστατικά. Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας ή παραγωγής των δύο προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων από την ημερομηνία αναγνώρισης των Ομ.Π ή Ο.Π.
δ) εάν πληρούνται οι κανόνες που διασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον δημοκρατικό έλεγχο.
Η Π.Ε.Α. υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της, πλήρως αιτιολογημένη, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών.
Στην απόφαση αναφέρονται η επωνυμία και η έδρα της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης, τα προϊόντα για τα οποία αναγνωρίζεται η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Η απόφαση της Επιτροπής αναρτάται στον οικείο ιστότοπο της Π.Ε.
3. Οι Αποφάσεις των Επιτροπών (Π.Ε.Α. & Δ.Ε.Α.), καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ή συμβατικά από την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) ή την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας (ΔΑΟ) σε Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., αναγράφοντας τα ανωτέρω στοιχεία και κοινοποιούνται:
α) Στους ενδιαφερομένους με απόδειξη.
β) Στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ.
γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης της ΠΕΑ, το νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη ΔΕΑ, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή της, με αίτησή του που κατατίθεται στην υπηρεσιακή μονάδα (ΔΑΟ /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της προσφυγής και δύναται να προσκομιστούν νέα στοιχεία. Κατόπιν ο εισηγητής της Δ.Ε.Α., του άρθρου 3, παρ.1β, εδάφιο γγ), συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση.
Η Δ.Ε.Α. υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της, εντός (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση αναρτάται στους ιστότοπους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.
5. Η απόρριψη αίτησης αναγνώρισης του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν αποκλείει το δικαίωμά του να υποβάλλει νέα αίτηση για αναγνώριση στην Π.Ε.Α..
Άρθρο 5
Ανάκληση ή αναστολή αναγνώρισης
1. Η αναγνώριση του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή όταν διαπιστώνεται ότι παύουν να ισχύουν οι όροι αναγνώρισης.
2. Με τη διαπίστωση της µη τήρησης των διαλαμβανομένων της παραγράφου 1 από την Π.Ε.Α., εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά:
α) Η αρμόδια ΔΑΟΚ της Π.Ε. αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή, στην οποία αναφέρεται η διαπιστωθείσα μη τήρηση των όρων και κριτηρίων αναγνώρισης, τα διορθωτικά μέτρα και οι προθεσμίες για την λήψη των διορθωτικών μέτρων από την Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη τήρησης των διαλαμβανομένων της παρ. 1, δηλαδή την ημερομηνία ελέγχου.
β) Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εντός του διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η αναγνώρισή της για ένα έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) παραπάνω μήνες. Κατά την περίοδο αναστολής δεν γίνεται καµία πληρωµή.
γ) Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. συνεχίζει να µην τηρεί τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1, ανακαλείται η αναγνώρισή της .

Άρθρο 6
Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π ΟΠ και ΕΟΠ
Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π κτηνοτρόφων, αλιέων, γυναικείων συνεταιρισμών, μελισσοκόμων, βιοκαλλιεργητών και συνεταιρισμών ορεινών περιοχών και νήσων πλην Κρήτης και Εύβοιας απαιτούνται πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα παραγωγοί, για τις Ομ.Π φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραγωγοί. Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία παραγωγής ή ελάχιστη εμπορεύσιμη ποσότητα παραγωγής.
Β) Για την αναγνώριση Ο.Π απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο τόσα μέλη όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του ν.4384/16. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία παραγωγής ή ελάχιστη εμπορεύσιμη ποσότητα παραγωγής σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, καθορίζονται στους συνημμένους Πίνακες του παραρτήματος. Για όλα τα άλλα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ, για νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας καθώς και ορεινές περιοχές σε 100.000 χιλ. ευρώ.
Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) ΟΠ.
Δ) Στην περίπτωση αποδεδειγμένου, με στοιχεία ΕΛΓΑ, καταστροφικού γεγονότος που επηρέασε τον όγκο της παραγωγής, η αποζημιωθείσα αξία της παραγωγής, συμπληρώνει την αποκλίνουσα της παρ. Β αξίας εμπορεύσιμης παραγωγής ή την ποσότητα της εμπορεύσιμης παραγωγής.
Ε) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π Ο.Π και Ε.Ο.Π δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.
Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π κατά την έκδοση της παρούσας, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη ΟμΠ ΟΠ και ΕΟΠ, που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ένα έτος μετά από τη διαγραφή τους.

‘Άρθρο 7
Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών» το οποίο τηρείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.
2. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε αναγνωρισμένη ΟμΠ, Ο.Π και Ε.Ο.Π τα παρακάτω στοιχεία,
α. Ο Κωδικός ΟμΠ, Ο.Π και Ε.Ο.Π, η επωνυμία, η περιφερειακή ενότητα, η νομική μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
β. Τα Προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομ.Π, Ο.Π. ΕΟΠ
γ. Τα Στοιχεία των παραγωγών μελών των Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και προϊόντα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών/ΟΜΠ και τα οποία καλλιεργεί και διακινεί μέσω αυτής κάθε μέλος της.
3. Τα ανωτέρω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών.
4. Πρώτη καταχώρηση στοιχείων
α. Για τις Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π που έχουν αναγνωριστεί έως την έκδοση της παρούσας απόφασης τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται έως την 31 Μαρτίου 2017.
β. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καταχωρίζουν στο Μητρώο τα στοιχεία του παρόντος άρθρου.
Οι επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιεί το Μητρώο προκειμένου να διαπιστώνει αν τηρείται η καταστατική υποχρέωση των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης καθώς και να διαθέτουν στο εμπόριο την προβλεπόμενη ποσότητα της σχετικής παραγωγής τους μέσω αυτής. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμπληρώνονται ή τροποποιούνται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, η τήρηση του μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το μητρώο θέμα.

Άρθρο 8

Παράρτημα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΗΜΑΘΙΑΣ

1,5
ΑΡΤΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1
ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ

0,5
ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΗΘΙΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

0,3
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

0,3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΩΝ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

0,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για μικρούς ερυθρούς καρπούς (φράουλα, βατόμουρα, σμέουρα κ.λ.π.) ή λαχανικά προϊόντα ή δαμάσκηνα Σκοπέλου

0,1
Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για καρπούς με κέλυφος ή μανιτάρια ή οπωροκηπευτικά βιολογικής παραγωγής ή αρωματικά φυτά

0,1
Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για ακτινίδια

0,25
Στην Περιφέρεια Κρήτης, στις Π.Ε. Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και στις περιοχές Πόρου-Τροιζηνίας: Ο. Π. οπωροκηπευτικών που επιθυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για Αβοκάντο, Μπανάνα, Φραγκοσυκιά, Μάνγκο, Τσεριμόγια, Λωτός, Λίτσι, Γκουάβα.

0,03
Νησιά με πληθυσμό κάτω από 3100 κατοίκους

0,03
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΚΡΗΤΗΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
500

ΑΤΤΙΚΗΣ
1.500

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1.500

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.500

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.500

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
2.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
200

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ
1.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.000

ΗΠΕΙΡΟΥ
1.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1.500

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.500

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΚΡΗΤΗΣ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
120
80

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
80

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
120

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
100

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
100

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
80

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
80

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
80

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
80

ΣΗΜ: Η ποσότητες της βρώσιμης ελιάς ανάγονται σε ελαιόλαδο με συντελεστή 13%
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΒΑΜΒΑΚΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.000

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
1.000

ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
500

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1.500

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
250

ΝΗΣΙΑ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
100

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΣΙΤΗΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ , ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ.

250.000
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

100.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΚΑΠΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝ.)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΕΠ/Ο.Π. (εκ.€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
50

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
60

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
100

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται:
α) η αριθ. 5746/157266/11.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β΄3351/12.12.2014).
β) η αριθ. 4460/128277/13.10.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα» (Β΄2788/17.10.2014),
γ) Τα άρθρα 8, 9, 10 και 26 της αριθ. 266355/11.2.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β ΄594/1.4.2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
δ) Η αριθ. 2133/101443/20.8.2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεων τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» (Β΄2226/10.9.2013).
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις ως άνω καταργούμενες αποφάσεις, νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

΄Αρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι Ομ. Π. , Ο.Π. και ΕΟΠ που έχουν αναγνωριστεί κατά την δημοσίευση της παρούσας συνεχίζουν να λειτουργούν με την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις της παρούσας εντός διετίας.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, / /2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ