Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία καλεί τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του Π.Α.Α. 2014 – 2020, σύμφωνα με την αρ. 87/ 10406/ 30-1-2017 πρόσκληση του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: Ω4254653ΠΓ-ΘΤ6).
Επισυνάπτεται το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης.