Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο 4η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017

2ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” προϋπολογισμού 112.320,00€ στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου.- 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
3ο Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” η οποία εντάχθηκε με την αριθμ. 130/16-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και MIS 5003445 στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”
4ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003445, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”
5ο Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ή μη οφειλών
6ο Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
7ο Τροποποίηση της με αριθμ. 222/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων, για την διαχείριση με την εφαρμογή τους των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς.
8ο Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αναμόρφωση προϋπολογισμού – 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
9ο Λήψη απόφασης για την διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης του πιλοτικού έργου:”Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Αλμωπίας και σύνταξη μελετών” με αντικατάσταση του συμβατικού Δημοτικού Φωτισμού από νέο τεχνολογίας LED και εγκατάσταση συστήματος με δυνατότητες τηλεδιοίκησης και ελέγχου διαχείρισης φωτισμού (LMS)
10ο Τροποποίηση της με αριθ. 240/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ.32728/9-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης”.
11ο Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν.4264/2014 σχετικά με την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας
12ο Χορήγηση ή μη αδειών κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πλανόδιους υπαίθριους παραγωγούς
13ο
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ. 2811/7-2-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.
14ο
Ακύρωση Επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ. 3331/13-2-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.
15ο
Έγκριση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Μηλέας (πρώην σχολική περιουσία)
16ο
Παράταση υλοτομικών εργασιών στην συστάδα 9α του Δημοτικού Δάσους Προμάχων
17ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Αριδαίας”
18ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Αριδαίας”
19ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου”
20ο
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου”
21ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ελαιοχρωματισμοί Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Μαθητικής Εστίας”
22ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή Δικτύου ομβρίων υδάτων Πιπεριάς, Όρμας, Αριδαίας”
23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
“Ασφαλτοστρώσεις οδών Έδρας και ΤΚ”
24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
“Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Μπέλιτσα Όρμας”

25ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
26ο
Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (αριθ. 7/2017 Απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αλμωπίας)
27ο
Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2016 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010).
28ο Έγκριση πίστωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου, κ. Χατζηγιαννίδη Γεωργίου στην Αθήνα (1-4/2/2017).
29ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ