ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Δράσεις μελισσοκομικών προγραμμάτων της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για το έτος 2017.

Υποβολή δικαιολογητικών για τα προγράμματα μελισσοκομίας ορίζονται οι ημέρες Τρίτη και Τετάρτη 13 έως 14-6-2017 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πέλλας 2ο όροφο γραφείο 227 υπεύθυνη κ. Αικατερίνη Καλαϊτζίδου (Τ.Ε. Γεωπόνος ΔΑΟΚ Πέλλας).

Α. Δράση 3.1 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Οι μελισσοκόμοι, ενισχύονται για την αγορά καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως 14 Ιουνίου 2017, και σε ποσοστό μέχρι 80% της αρχικής αξίας.
Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. π.χ. μελισσοκόμος που έχει στην κατοχή του 100 κυψέλες θα επιδοτηθεί για αγορά 10 κυψελών.
Οι κυψέλες αντικατάστασης, των οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εμφανές σημείο πυροσφράγιση ή αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα με την επιγραφή “Καν. 1308/2013, έτος 2017”.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών, να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
(θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν αγροτικό εισόδημα κατά την υποβολή πρόσφατης φορολογικής δήλωσης Ε1 και Ε3.

Οι κυψέλες αντικατάστασης θα πρέπει να αποτελούνται σωρευτικά από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή
κατά προτίμηση βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη:
α) η δαπάνη για την προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών, παρά μόνο για τις
πλήρεις κυψέλες,
β) η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά.
γ) Ο ΦΠΑ

Δικαιολογητικά προγράμματος 3.1. Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνονται τα εξής:
α) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο
έντυπο Ε1 ή Ε3 είναι αληθή,
β) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή
ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,
γ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και
Κοινοτικές Αρχές.
δ) ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης
της ενίσχυση__
5. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών 10% από τις κατεχόμενες, και τραπεζικό έμβασμα εξόφλησης (1-8-2016 έως 14-6-2017)
6. Σε περίπτωση υποχρέωσης κατοχής Πρωτότυπων παραστατικών κατάθεση ακριβές φωτοαντίγραφου τιμολογίου και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/89 στην οποία να δηλώνεται ότι: Καταθέτω ακριβές φωτοαντίγραφο αγοράς κυψελών διότι σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων είμαι υποχρεωμένος να τειρώ τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου.

Β. Δράση 3.2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
1. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης
ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την
30η Ιουνίου 2017.
Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:
α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων
υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών
μελισσοσμηνών.
β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με
εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση
ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες ή ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες
δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
ε) Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν.

Δικαιολογητικά προγράμματος 3.2 Οικονομικής Στήριξης της νομαδικής μελισσοκομία
1.Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης, με συνολική γεωργική παραγωγή 5.000€.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνονται τα εξής:
α) ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο
έντυπο Ε1 ή Ε3 είναι αληθή,
β) ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενωσιακό πρόγραμμα ενίσχυσης,
γ) ότι θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.
δ) ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης
της ενίσχυση__
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού – αγροτικού αυτοκινήτου
7. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης ή νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη
8. Πρωτότυπα Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγιο ΦΙΧ για μετακινήσεις από (1-3-2017 έως 14-6-2017) εξήντα (60) παραγωγικών κυψελών όλων μαζί ή τμηματικά και σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων.
9.Σε περίπτωση υποχρέωσης κατοχής Πρωτότυπων παραστατικών κατάθεση ακριβές φωτοαντίγραφων Δελτίων αποστολής και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/89 στην οποία να δηλώνεται ότι: Καταθέτω ακριβές φωτοαντίγραφα δελτίων αποστολής διότι σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων είμαι υποχρεωμένος να τειρώ τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου.

Ο Διευθυντής

Τσαντάκης Τρύφων