Την παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης κατολισθήσεων ζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, παρά την παράταση που έχει ήδη δοθεί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εκτελεστούν τα έργα επέκτασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τυχόν κατολίσθησης.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν συναίνεσε στο αίτημα του ΦΟ.Δ.Σ.Α. για την απόδοση νέας εξάμηνης παράτασης και ζητά να προχωρήσει στη χωρίς αναβολή παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, υποδεικνύοντας στο Δήμο Κατερίνης άλλο χώρο, στον οποίο θα μεταφέρονται τα απορρίμματα με δική του ευθύνη. Οι μόνες εργασίες που θα επιτρέπεται να γίνονται στο εξής στο συγκεκριμένο Χ.Υ.Τ.Α. είναι εργασίες αποκατάστασης των κορεσθέντων κυττάρων, εργασίες επέκτασής του, καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης της υπάρχουσας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων επιφυλακής ώστε, καθ’ όλη τη διάρκεια που επικρατούν συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες (ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι), επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς, να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας στις δομές διαχείρισης απορριμμάτων από τους αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΠΚΜ στις εγκαταστάσεις των Χ.Υ.Τ.Α., ζητά από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. να θέσει σε επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού λειτουργίας των ΧΥΤΑ εντός των ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας και να λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών σε απορρίμματα.
Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας «στο πλαίσιο του τελευταίου ελέγχου, που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώθηκε μεγάλη υπέρβαση στις ποσότητες απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα υγειονομικής ταφής, τα απορρίμματα δεν καλύπτονται με χώμα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ τα πρανή του απορριμματικού μετώπου είναι πολύ απότομα, με κίνδυνο κατολίσθησης και πρόκληση ατυχήματος. Αναγκαζόμαστε έτσι να ζητήσουμε την άμεση παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και τη διάθεση των απορριμμάτων των περιοχών που εξυπηρετούνται από αυτόν σε άλλη δομή διαχείρισης».