Το βράδυ της Παρασκευής κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Με το νομοσχέδιο καταργείται το υφιστάμενο “Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” (ΣΑΣΘ), εξαγοράζεται και τίθεται σε εκκαθάριση ο “Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΑΕ “(ΟΑΣΘ ΑΕ) και συστήνεται κατά τα πρότυπα λειτουργίας του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του εταιριών:

-Ένας νέος ρυθμιστικός φορέας ο “Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ” (ΟΣΕΘ ΑΕ) και

-Ένας νέος εκτελεστικός του συγκοινωνιακού έργου φορέας οι “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ” (ΑΣΥΘ ΑΕ).

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση οι αλλαγές που θεσπίζονται είναι αναγκαίες και επείγουσες αφενός για την προσαρμογή προς τον κανονισμό ΕΚ1370/2007 και αφετέρου για την προστασία της εθνικής μας οικονομίας , την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία και τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται το καθεστώς του νέου εποπτικού ρυθμιστικού φορέα και του νου εκτελεστικού φορέα , την εξαγορά της επιχείρησης του ΟΑΣΘ , τα θέματα που αφορούν την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης, οι διαδικασίας αποζημίωσης των μετόχων και της ομαλής μετάβασης του μεταφορικού έργου στο νέο φορέα με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού του ΟΑΣΘ, διατάξεις που αφορούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο και οι μετοχές είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες, ενώ ΑΣΥΘ ΑΕ αναλαμβάνει την εκτέλεση παντός είδους συγκοινωνιακού έργου (μετρό, τραμ, λεωφορεία).