Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741Β’ 04-08-2017) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Άδειας Διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν. 4056/2012 (52Α’).

Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα χορήγησης Άδειας Διατήρησης σε σταυλικές εγκαταστάσεις που (εκτός των άλλων προϋποθέσεων) υφίστανται πριν τις 12-03-2012 και λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που ορίζεται στη σχετική απόφαση Νομάρχη περί οικόσιτων ζώων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04-12-2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
• στην Έδεσσα (τηλ. 2381351217 & 2381351256) και
• στα Γιαννιτσά (τηλ. 2381352318),
ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται στα παραπάνω τηλέφωνα για το σύνολο των δικαιολογητικών καθώς και για περεταίρω πληροφορίες.
Τέλος, στην ίδια Κ.Υ.Α. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741Β’ 04-08-2017), καθορίζεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις που κατόπιν αυτοψίας της Επιτροπής Σταυλισμού διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλήψεις ως προς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Οι κυρώσεις αυτές συνοψίζονται σε:
• Διακοπή της λειτουργίας της σταυλικής εγκατάστασης.
• Επιβολή χρηματικών προστίμων που κυμαίνονται από 200 έως 4000 €.
Η παραπάνω Κ.Υ.Α. βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( http://wwww.minagric.gr ) στη θέση: Αγρότης – Επιχειρηματίας > Εγκαταστάσεις > Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές > Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ