Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 6ης, 7ης & 8ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης & 24ης Απριλίου & 7ης Μαΐου 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Επικαιροποίηση της αρ. 161/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 3 του Βαροσίου της Έδεσσας για αποχαρακτηρισμό χώρου από χώρο Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Μακεδονικού αγώνα σε χώρο με χρήση κατοικίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Λήψη απόφασης για αλλαγή ή μη στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Δημητρίου 9 από οδό Π. Γρηγορίου Ε΄ ως Πέλλης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στην οδό Αθ. Στόγιου της Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» – Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «α) Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας: “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιντερ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής των Προμηθειών : «α) Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας: “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιντερ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»
9. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άρνισσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παναγίτσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Λύση της σύμβασης μίσθωσης και αναπλειστηριασμός του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βρυττών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Επικαιροποίηση της αριθμ. 352/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αγορά ακινήτου και δωρεάν παραχώρησή του στο Σύλλογο Γονέων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Έδεσσας για χρήση του ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Εξέταση αιτημάτων για αναπροσαρμογή – μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας πληροφορικής (αρθρ. 82 Ν.4483/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
21. Εκλογή υδρονομέων για τη Δ.Κ. Έδεσσας και τις Τ.Κ. Καρυδιάς, Φλαμουριάς, Νησίου, Περαίας, Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
22. Υποβολή προκήρυξης για τη χορήγηση δύο αδειών στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές, με είδη εμπορίας «πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης», στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
23. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δ. Έδεσσας: προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
24. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κολυμβητηρίου Έδεσσας)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
25. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους, Δήμου Έδεσσας)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
26. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστίας πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
27. Συμπλήρωση της αριθμ. 160/2018 απόφασης με θέμα «Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
28. Έγκριση της αριθμ. 29/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ