Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών  της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:14738/28-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
2 Καθορισμός Τελών Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Αλμωπίας Έτους 2021. (αριθ.πρωτ.:13521/18-08-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
3 Έγκριση πρακτικών : Διενέργειας –ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» (αριθ.πρωτ.:13139/12-08-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών)  
4 Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας». (αριθ.πρωτ.:13624/19-08-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμήθειας)  
5 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της  προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (αριθ.πρωτ.:13961/24-08-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμήθειας)  
6 Έγκριση μελέτης κατασκευής έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας» (από 03-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
7 Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 26-08-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
8 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: « “Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας » με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  
9 Συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Π. 2020 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» (από 25-08-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
10 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργουΒελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας (από 04-09-2020 διαβιβαστικό Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
11 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκποίηση δέντρων καρυδιάς και ακακίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού. (αριθ.πρωτ.:15229/03-09-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)  
12 Έγκριση της με αριθμ.40/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Α. περί 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Η.Κ.Ε.Α έτους 2020.  

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

– Πρωτόκολλο – αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ