Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:

α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020)

γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικού 8ης/24-08-2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 2ο:  Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με τη μέθοδο αεροποίησης, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ¨ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΛΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 389Β αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Παλαιού Σκυλιτσίου, Δ.Ε. Αντιγονιδών, Δήμου Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”(ΠΕΤ 2007332121)

 

Εισηγητές:

 

1.     Στ. Μουρτζίλας, περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

2.  Α. Βασσάλου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Ημαθίας

 

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραμοποιίας), το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 85,242 στη θέση «Καβακλή», στην περιοχή του αγροκτήματος Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, με φορέα του έργου την « Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε.(Κ.Ε.Β.Ε  Α.Ε.», (έργο που ανήκει στην υποκατηγορία Α2–ομάδα 5η΄Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, με α/α 3)
Εισηγητές:

 

1.     Αν.Σωτηριάδου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

2. Λ. Σαμουηλίδης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς

 

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 44.500 ωοτόκων ορνίθων (αύξηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των  40.000 ωοτόκων ορνίθων)  της «ΚΡΟΚΟΣ ΑΕ.», που λειτουργεί σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις στο αγροτεμάχιο υπ. αριθμ. 1174, του αγροκτήματος Μαυρονερίου,  του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς,  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( υποκατηγορία Α2, Περιβαλλοντική Ταυτότητα δραστηριότητας, ΠΕΤ 1901028827)

 

Εισηγητές:

 

1. Αν.Σωτηριάδου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς.

2. Λ., Σαμουηλίδης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας   Π.Ε.  Κιλκίς

 

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 997,5 kwe της εταιρείας “Αφοί Π. Π. Και Δ. Μόσχου – Χρ. Γκεσούρα Ο.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αγροκτήματος Αλωνίων-Αγροτεμάχιο με αρ. 579 της τ.κ. Αλωνίων της Δ.Ε. Πύδνας του ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Εισηγητές:

 

1.  Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

2. Αθαν. Σιάσιος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.  Πιερίας

 

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  ανανέωση– τροποποίηση της ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Μονάδα διάλυσης ΟΤΚΖ και κατασκευαστικών μερών οχημάτων» της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΤΚΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εισηγητές:

 

1. Δ. Καριπίδης, Αθ.Μαλλιάρας, περιφερειακοί σύμβουλοι Π.Ε. Σερρών

2. Δ. Ιωαννίδου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών

 

 

 

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Επικαιροποίηση Μελέτης Λιμενικών Έργων για ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου» Δήμου Αριστοτέλη ΠΕ Χαλκιδικής ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2006324228) με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αριστοτέλη

 

Εισηγήτρια:

 

Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την  περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Έρευνα Τμήματος του Πιθανού Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας “Σάνης – Αφύτου”, έκτασης 7 τ.χλμ., στον Δήμο Κασσάνδρας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Φορέας Δραστηριότητας: ΟΝΥΞ Α.Ε.

 

Εισηγήτρια:

 

Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των «Έργων ανάπλασης ακτής έμπροσθεν ξενοδοχείου SANI CLUB» για την τροποποίηση της α.π. 8179/10.11.2015 ΑΕΠΟ λειτουργίας ξενοδοχείου SANI CLUB (υποκατηγορία  Α1, Oμάδα 3η – Λιμενικά έργα/Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής με Α/Α 8Α, 8Γ και 9Β)

 

Εισηγήτρια:

 

Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ξενοδοχείου κλασικού τύπου (5*), αιτούμενης δυναμικότητας 150 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας «MOUNT ATHOS RESORT A.E.» σε έκταση 20.794,06 τ.μ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητας (ΠΕΤ): 1912233127, στην εκτός σχεδίου περιοχή Ιερισσού Δ.Δ. Σταγείρων- Ακάνθου Δ. Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής.» (υποκατηγορία  Α2, Ομάδα 6η – Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής με Α/Α 02)

 

Εισηγήτρια:

 

Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής
Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5*, αιτούμενης δυναμικότητας 294 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 26.237,69 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.», στη θέση «Πόρτες» της εκτός σχεδίου περιοχής Δ.Δ. Αγίου Μάμα Δ.Ε. Ν. Μουδανιών Δ. Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Εισηγήτρια:

 

Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 16 MW» της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΤΡΟΥΛΑΚΙ ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ Ε.Π.Ε., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2006316026, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Τρουλάκι-Ζωγραφίτικο» στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(Από αναβολή)

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τo έργο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW» της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΑ ΕΠΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005309022, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Κουκουβίνα» στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(Από αναβολή)

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8 MW» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΥΧΝΑΔΕΣ ΕΠΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005312521, και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση «Λυχνάδες» στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Από αναβολή)

 

Εισηγητής:

 

Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας – 1000152 ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005297920, και το οποίο είναι κατασκευασμένο (και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία του) σε έκταση που βρίσκεται στο ύψωμα Σταυρoύ Τούμπας  στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Από αναβολή)

 

Εισηγήτρια: Αικ. Ζωγράφου, περιφερειακή σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής