Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και  με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10  της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020), άρθρο 43 παρ.1, της υπ. Αριθμ.40/31-03-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. Εγκυκλίου 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης: 09:00π.μ και ώρα λήξης 11:00π.μ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

         

1 Έγκριση πρακτικών : Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» (αριθ.πρωτ.:18602/12-10-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προμηθειών)  

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:18609/12-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Μαθητικής Εστίας, λαμβάνοντας υπόψη:

«… 1. Το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 Α΄), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18  ( ΦΕΚ 133/19-7-2018 Α΄),

  1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας ΦΕΚ 2667/10-12-2015 Β΄ , με τις τυχόν τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τον οποίο στις Αρμοδιότητες αντίστοιχου Γραφείου της Μαθητικής Εστίας προβλέπεται .. η έγκαιρη παρασκευή και διάθεση του φαγητού και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους οικότροφους και τους φιλοξενούμενους….,
  2. Το γεγονός ότι την δεδομένη στιγμή, ενώ έχουν εγγραφεί στην Μαθητική Εστία 57 μαθητές στους οποίους πρέπει να παρέχεται η σίτιση (πρωϊνό – γεύμα – βραδινό), αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μη ύπαρξης ενεργής σύμβασης προμήθειας τροφίμων,
  3. Την δυσμενή οικονομική κατάσταση η οποία επιτείνει την επείγουσα ανάγκη για την σίτιση των μαθητών…»

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε στις 13 Οκτωβρίου 2020, από της 09:00 π.μ. έως της 11:00 π.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Αθανασίου Πέτρο) στο τηλ. 2384350231-232, e-mail: [email protected] και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχών σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 13-10-2020 ώρα 09:00 π.μ..

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

– Πρωτόκολλο – αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ