Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της αριθ.163/29-05-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:19061/15-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. πρωτ.16554/22-9-2020 Αίτηση της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού (βάσει της αριθ.88/2019 απόφασης της Ο.Ε.). (αριθ.πρωτ.:18035/05-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 18314/7-10-2020 Αίτησης του δικηγόρου Εμμανουηλίδη Εμμανουήλ. (αριθ.πρωτ.:18411/08-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 263/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. (αριθ.πρωτ.:18539/09-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 1793/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (αριθ.πρωτ.:18757/13-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
6 Λήψη απόφασης έγκρισης αποφάσεων δημάρχου. (αριθ.πρωτ.:19050/15-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:17008/25-09-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, έγκριση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της. (από 08-10-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
9 Έγκριση της με αρ. 11 μελέτης με τίτλο:
ΤΜΗΜΑ 1. Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο ΔΕ Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 2. Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο ΔΕ Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 3. Ασφαλτόστρωση Αγροτικού οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Φούστανης (ΤΠ 2019)
ΤΜΗΜΑ 4. Ασφαλτόστρωση Αγροτικού οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Βορεινού (ΤΠ 2019)
ΤΜΗΜΑ 5. Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 6.Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Εξαπλατλάνου Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
10 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο:
ΤΜΗΜΑ 1. Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο ΔΕ Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 2. Ασφαλτοστρώσεις στο Οδικό Δίκτυο ΔΕ Εξαπλατάνου Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 3. Ασφαλτόστρωση Αγροτικού οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Φούστανης (ΤΠ 2019)
ΤΜΗΜΑ 4. Ασφαλτόστρωση Αγροτικού οδικού δικτύου στην Τοπική Κοινότητα Βορεινού (ΤΠ 2019)
ΤΜΗΜΑ 5. Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020
ΤΜΗΜΑ 6.Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Εξαπλατλάνου Δήμου Αλμωπίας ΤΠ2020»
με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της.
11 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» όπως αναφέρεται στην αριθμ. 5478/2020 διακήρυξη του Δημάρχου (Α/Α συστήματος 90731). (αριθ.πρωτ.:18304/07-10-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)
12 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση» η οποία αποτελεί μέρος της: «Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων – Υποέργο 3 της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009», με επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την αριθ. 09/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με τους ίδιους όρους. (αριθ.πρωτ.:18389/08-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
13 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (αριθ.πρωτ.:18733/13-10-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)
14 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) », σύμφωνα με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/16. (αριθ.πρωτ.:19094/16-10-2020 διαβιβαστικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)
15 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 1773 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου (άγονος διαγωνισμός). (αριθ.πρωτ.:18463/09-10-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
16 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νότιας. (αριθ.πρωτ.:18464/09-10-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
17 Έγκριση όρων διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για εκποίηση δέντρων καρυδιάς και ακακίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού. (αριθ.πρωτ.:18821/13-10-2020 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
18 Έγκριση αποδοχής της δωρεάς από ΚΕΔΕ και καθορισμός κριτηρίων κατανομής των προϊόντων.. (αριθ.πρωτ.:18262/07-10-2020 εισήγηση Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)
19 Έγκριση της αριθ.52/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.Κ.Ε.Α του Δήμου Αλμωπίας περί αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης. (αριθ.πρωτ.:1266/15-10-2020 διαβιβαστικό του Προέδρου του ΔΗ.Κ.Ε.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ