Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Παραχώρηση ή μη μίας προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Δημοκρατίας αρ. 7 στην Έδεσσα για συγκεκριμένες ώρες των εργάσιμων ημερών (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Τροποποίηση μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου της  “Άνω Εστίας” και μελέτη αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Έγκριση πληρωμής λειτουργικών αναγκών από ΣΑΤΑ (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 4. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Ανταλλαγή εκτάσεων στον οικισμό Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας για τις ανάγκες του αεροδρομίου Παναγίτσας  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 4. Γνωμοδότηση για σύσταση δουλείας σε έκταση εντός των διοικητικών ορίων Δ. Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 5. Μίσθωση ακινήτων για στέγαση των 1ου & 8ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 1. Συναίνεση ή μη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 2. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθωμάτων σε δημοτικά ακίνητα σύμφωνα με το Ν.4683/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης «ΕΔΕΣΣΑ – CITY BRANDING» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ