Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 67 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 και 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και με μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ