Μετά την ματαίωση των  ειδικών   συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης,  στις 30/10/2020 και 6/11/2020 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 19744/26-10-2020 και 20201/2-11-2020 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας  καλούμε να συμμετέχετε σε νέα  επαναληπτική,  ειδική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας  που θα διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την  Τρίτη,  10 Νοεμβρίου  2020, και ώρα 2.00 μ.μ.(14.00΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3463/2006 και του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017»

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον  του συνολικού αριθμού των μελών  του (…)»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μετά την ματαίωση των  τακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης,  στις 30/10/2020 και 6/11/2020 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 19745/26-10-2020  και 20202/2-11-2020 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας  καλούμε να συμμετέχετε σε νέα  τακτική επαναληπτική   συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας  που θα διεξαχθεί  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης την  Τρίτη,  10 Νοεμβρίου  2020, και ώρα 3.00 μ.μ.(15.00΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται  στους πίνακες των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

 

Γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σύμφωνα με την οποία : «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον  του συνολικού αριθμού των μελών  του (…)»

 

1ο Διαγραφή πaρaγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (αρ.πρωτ. 15817/11-9-2020  εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2ο 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020
3ο 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
4ο Διαγραφή πaρaγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (αρ.πρωτ. 19221/19-10-2020  εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5ο 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020
6ο Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας

 

7ο Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Δήμου Αλμωπίας.
8ο  Αποδοχή  χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας από το  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ   του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας»

 

9ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
10ο Τροποποίηση της με αριθ. 7/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος παραχώρησης τμημάτων του τεμαχίου 406 για την ανέγερση νέου διδακτηρίου 2ου Γυμνάσιου Αριδαίας
11ο Συνέχιση της λειτουργίας παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2020-2021.
12ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών
13ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) για την υλοποίηση της Τροποποίησης της Πράξης : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003445 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
14ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 6/2020 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
15ο Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο Αλμωπίας στον ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας.
16ο Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας
17ο Μείωση μισθώματος από εκμίσθωση δημοτικής αίθουσας στην ΤΚ Όρμας για το μήνα Οκτώβριο 2020
18ο Εκμίσθωση του υπ’αριθ. 270 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Θεοδωρακείου
19ο Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Κοινόχρηστων χώρων .
20ο Τροποποίηση της με αριθ. 11/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας σχετικά με τη σύσταση επιτροπής αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων της ΔΕΥΑ-Α (αριθ. 55/2020 απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ-Α).
21ο Τροποποίηση της με αριθ. 17/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τα καταβαλλόμενα τροφεία (αριθ. 33/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α).
22ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
23ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ