Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1 Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.(αριθ.πρωτ.:19811/26-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
2 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:19922/27-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
3 Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 19968/27-10-2020 Εξώδικης Δήλωσης για λήψη απόφασης. (αριθ.πρωτ.:20089/29-10-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
4 Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης δημάρχου. (αριθ.πρωτ.:20401/03-11-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  
5 Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης (2) διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών. (αριθ.πρωτ.:21144/13-11-2020 εισήγηση Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)  
6 Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ». (από 27-10-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
7  Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» σε συνέχεια της από 11-08-2020 συνεδρίασης της ΟΕ, αρ απόφασης 187/2020 (χρήση των διατάξεων του άρθρου 88 του Ν.4412/16)    
8 Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 12-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
9 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ». (αριθ.πρωτ.:20192/02-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
10 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 11-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
11 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ». (από 13-11-2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  
12 Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ».  
13 Έγκριση της με αριθμ.38/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠ-Α περί 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2020.  

 

 

Εσωτερική  Διανομή:

– Πρωτόκολλο – αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ