Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς ηλεκτρονικά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, δια περιφοράς, ηλεκτρονικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Γ’  τρίμηνο 2020.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 3ο: Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κ.Ε.Κ. ΚΕΠΑΚ Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 4ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 8/28-02-2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., “Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Π.Κ.Μ. έτους 2020” ως προς το πρόγραμμα έργων και εργασιών μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2020 της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις γνωμοδοτικές επιτροπές Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄ Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών στην γνωμοδοτική επιτροπή για τη ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων (Ν. 2881/2001 ΦΕΚ  Α/16/6-2-2001) του Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2021.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 7ο: Έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 59/28-8-2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1Η97ΛΛ-1Α1) με θέμα τη μετατροπή της “ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.)” σε “Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-3-2020)
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.