Με αφορμή πρόσφατες δημοσιεύσεις μετά από καταγγελία, για ρύπανση του
ρέματος που διέρχεται του οικισμού Ν.Ζωής του Δήμου Σκύδρας, από υγρά απόβλητα
που διαφεύγουν από τον χώρο του ΧΥΤΑ Έδεσσας, ενημερώνουμε ότι:

1. Η αρμοδιότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των τριών (3) ΧΥΤΑ του Νομού, μέχρι
το 2016 ανήκε στις υπηρεσίας της Π.Ε. Πέλλας, διάστημα στο οποίο για λόγους μη
σωστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Έδεσσας, επιβλήθηκαν πέντε (5) πρόστιμα ύψους
μεγαλύτερου των 200.000€, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Εισαγγελίας και του ΥΠΕΝ,
για τον ποινικό και διοικητικό έλεγχο των υπευθύνων.
2. Έκτοτε και μετά τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων της ΠΚΜ (αρχές του 2017), η
αρμοδιότητα του ελέγχου της λειτουργίας των ΧΥΤΑ περιήλθε στην κεντρική υπηρεσία
της ΠΚΜ (Δ/νση Περιβ/ντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων).
Μολαταύτα και όντας οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας σε εγρήγορση, μετά από
τηλεφωνική καταγγελία πολίτη την Δευτέρα 18-1-2021 και τα δημοσιεύματα που
ακολούθησαν, ενημέρωσαν σχετικά την αρμόδια κεντρική υπηρεσία ελέγχου της Π.Κ.Μ
και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Π.Κ.Μ (Φο.Δ..Σ.Α) και παράλληλα
ζήτησαν ενημέρωση από τον πάροχο λειτουργίας του έργου, για το συμβάν.
Από την ενημέρωση του παρόχου, στις 19-1-2021 προέκυψε ότι το συμβάν σχετίζεται με
βλάβη (σπάσιμο) που σημειώθηκε λόγω παγετού στη βάνα εκτροπής των ομβρίων υδάτων
του Β΄κυττάρου και η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα μετά τη διαπίστωσή της.
Η κεντρική υπηρεσία ελέγχου της Π.Κ.Μ. ήδη έχει προγραμματίσει επιτόπιο έλεγχο
της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστώσει την αποκατάσταση της βλάβης, την ορθή
λειτουργία του έργου και τον αποδέκτη, ο οποίος δέχτηκε τις επιπτώσεις της βλάβης.