Σας  καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,  την  Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 και ώρα 5.30μ.μ.(17.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και  163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021
2ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 868.000,00 €, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης », για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις » (αριθ. 132/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
3ο Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας
4ο Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, σε εξωτερικό συνεργάτη
5ο Έγκριση Κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθορισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται  εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους (αριθ. 3/2021 Απόφαση  ΕΠΟΙΖΩ)
6ο Ενημέρωση δημοτικών συμβούλων και ΟΤΑ περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας)
7ο Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας
8ο Παραχώρηση χρήσης ακινήτου, που βρίσκεται στην κοινότητα Τσάκων, του Ιδρύματος Ελλήνων Προσκόπων, στο Δήμο Αλμωπίας για Κοινωφελή σκοπό
9ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010) (αριθ. 1/2021 Απόφαση  ΕΠΟΙΖΩ)
10ο Λήψη απόφασης περί θεώρησης ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Δήμου Αλμωπίας
11ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αλμωπίας για το  σχολικό συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
12ο Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αλμωπίας για το  σχολικό συμβούλιο Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
13ο    Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».

 

14ο     Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος».

 

.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ