Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι απαγορεύεται η χρήση του νερού των δικτύων ύδρευσης για αρδευτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παροχή χρησιμοποιείται για άρδευση γίνεται άμεσα διακοπή της χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης του ιδιοκτήτη.

Ρητά αναφέρεται ακόμα στον Κανονισμό ότι η σύνδεση παροχής στην οποία:

α. δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή

β. έχει αφαιρεθεί αυτός, ή

γ. έχει γίνει η σύνδεση με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία,

αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Συνεργεία της ΔΕΥΑΕ θα πραγματοποιούν ελέγχους σε όλα τα δίκτυα και σε περίπτωση εντοπισμού παράνομων συνδέσεων ή παράνομης χρήσης του πόσιμου νερού, η παροχή θα διακόπτεται άμεσα και η ΔΕΥΑΕ θα κινείται δικαστικά εναντίον του χρήστη.