Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 13:30μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2021.    
2 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»    
3 Διαβίβαση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»    
4 Αποστολή της αριθ. 09/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.    
5 Αποστολή της αριθ. 10/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας.    
6 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»    
7 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»    
8 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»    
9 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»    
10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ»  
11 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας»    
12 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΨΑΛΟΥ»    
13 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝ»    
14 Προτεραιοποίηση έργων που θα ενταχθούν ή είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ