Μία σημαντική δράση κοινωνικού χαρακτήρα υλοποιεί ο Δήμος Έδεσσας με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε απόρους κατοίκους της Έδεσσας». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Έδεσσα, Αστική αναζωογόνηση» η οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Μέσω της δράσης θα παρέχονται δωρεάν γεύματα σε άπορους πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 7 έως 14 Ιουνίου 2021, στο Γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμο Έδεσσας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ο Δήμος Έδεσσας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Έδεσσα, Αστική αναζωογόνηση» η οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, υλοποιεί πράξη με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε απόρους κατοίκους της Έδεσσας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ με κωδ. ΠΔΕ 2019ΕΠ00810051).

Η πράξη αφορά στην παροχή γευμάτων σε 30 κατοίκους της πόλης της Έδεσσας, οι οποίοι-ες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να εξασφαλίσουν με ίδιους πόρους τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες, για 910 ημέρες.

 • Θα παρέχεται ένα πλήρες γεύμα την ημέρα.
 • Τα γεύματα θα διανέμονται καθημερινά κατ’ οίκον.
 • Η υπηρεσία αφορά σε άτομα όλων των ηλικιακών βαθμίδων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες να καταθέσουν την αίτηση τους στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων της Πράξης «Παροχή γευμάτων σε απόρους κατοίκους της Έδεσσας» στο Δήμο Έδεσσας προκειμένου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις να κριθούν ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι-ες  της Πράξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα «Αίτησης συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί, θα έχουν οι κάτοικοι της πόλης της Έδεσσας (περιοχή υλοποίησης ΣΒΑΑ). Την τελική επιλογή των δικαιούχων-ωφελούμενων στο πρόγραμμα κάνει η Επιτροπή Επιλογής η οποία ορίστηκε με την αριθ. 76/7188/25-5-2021 Απόφαση Δημάρχου.

 1. Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα

Α. Οικονομικά κριτήρια:

Στο κριτήριο αυτό εκτιμώνται στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του/της  υποψηφίου. Ειδικότερα:

 • Συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα 0 έως 3.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος και 900 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

 

Εφόσον το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του/της υποψηφίου υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά, η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα χωρίς εξέταση των υπολοίπων κριτηρίων μοριοδότησης.

 

Β. Κοινωνικά κριτήρια:

 

Στο κριτήριο αυτό εκτιμώνται στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου.

 

Γ. Εργασιακή κατάσταση:

Στο κριτήριο αυτό εκτιμώνται στοιχεία της εργασιακής κατάστασης του/της  υποψηφίου.

 

Δ. Αναπηρία

-ΑμΕΑ  (γονείς ή προστατευόμενο μέλος) με ποσοστό 67% και άνω όπως προκύπτει από βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ.

 

 1. Βαθμολόγηση

Η επιλογή θα γίνει με βαθμολόγηση – μοριοδότηση των κατωτέρω κριτηρίων ως εξής:

Α. Κοινωνικά κριτήρια:

 

Στο κριτήριο αυτό εκτιμώνται στοιχεία της κοινωνικής – οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου. Ειδικότερα:

– Πολύτεκνη οικογένεια: 20 μόρια.

– Τρίτεκνη οικογένεια: 15 μόρια.

– Οικογένεια με δυο (2) τέκνα: 10 μόρια.

– Οικογένεια με ένα (1) τέκνο: 7 μόρια.

– Οικογένεια χωρίς προστατευόμενα μέλη: 5 μόρια

– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 2 μόρια

 

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα ανωτέρω μόρια προσαυξάνονται κατά 10

 

– Άστεγοι: 20 μόρια.

 

 

Β. Εργασιακή κατάσταση:

Στο κριτήριο αυτό εκτιμώνται στοιχεία της εργασιακής κατάστασης του/της υποψηφίου. Ειδικότερα:

-Άνεργος-η (και οι δύο γονείς) που δε λαμβάνει κανένας επίδομα ανεργίας: 30 μόρια.

-Άνεργος-η (και οι δύο γονείς) που λαμβάνει ο ένας επίδομα ανεργίας: 25 μόρια.

-Άνεργος-η (ο ένας από τους δύο γονείς) και δε λαμβάνει επίδομα ανεργίας: 20 μόρια.

-Άνεργος-η (ο ένας από τους δύο γονείς) και λαμβάνει επίδομα ανεργίας: 15 μόρια.

-Εργαζόμενος-η γονέας (και οι δύο γονείς ή σε περίπτωση μονογονεϊκής ο αρχηγός): 5 μόρια.

 

Γ. Αναπηρία

-ΑμΕΑ (γονείς ή προστατευόμενο μέλος): 20 μόρια.

 

 1. Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι-ες που προσέρχονται, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση. Συγχρόνως ενημερώνονται για τους σκοπούς και τους στόχους.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία της αίτησης και της διαπίστωσης πλήρωσης των κριτηρίων που αναλύονται παραπάνω. Προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση καθενός από τα κριτήρια, ζητείται από τους/τις δικαιούχους-ωφελούμενους να προσκομίσουν:

– Αίτηση συμμετοχής

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

– Φωτοτυπίες του εντύπου Ε1  και του εκκαθαριστικού σημειώματος

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (εφόσον υπάρχει γονέας άνεργος).

– Πιστοποιητικό αναπηρίας  (κατά περίπτωση).

– Πιστοποιητικό αστεγίας (κατά περίπτωση).

 

Διευκρινήσεις:

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό εισόδημα της οικογένειας όπως αυτό αναγράφεται στην 5η γραμμή του πίνακα «Γ2. ΕΚΚ. ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος

 

 

 

 1. Εξαιρέσεις

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν. 2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος < Στέγαση και Επανένταξη> και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.

δ. Άτομα, τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα αστέγων.

 

 1. Κατάταξη και επιλογή ωφελούμενων

Οι ενδιαφερόμενοι-ες  μετά την βαθμολόγησή τους θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά.

Για κάθε οικογένεια αίτηση υποβάλει ο/η αρχηγός της.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή τους είναι:

1ο: εισοδηματικά, σε περίπτωση ισοβαθμίας και πάλι,

2ο: κοινωνικά, σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας,

3ο: εργασιακή κατάσταση, σε περίπτωση ισοβαθμίας,

4ο: αναπηρία

Αν υπάρχει ισοβαθμία και με την ανωτέρω κατάταξη τότε η επιλογή γίνεται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης από την επιτροπή επιλογής.

Τονίζεται εκ νέου ότι εφόσον το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του/της υποψηφίου ξεπερνά τα ποσά που περιγράφονται ανωτέρω στα κριτήρια συμμετοχής (Α. οικονομικό κριτήριο), η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα χωρίς εξέταση των υπολοίπων κριτηρίων μοριοδότησης.

Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες θέσεις (30) καλυφθούν και ο αριθμός των μελών της τελευταίας στην κατάταξη επιλέξιμης οικογένειας είναι τέτοιος που επιφέρει υπέρβαση των 30 ατόμων, θα λάβει μικρότερο αριθμό ημερήσιων γευμάτων από το σύνολο των μελών της.

Εκτός από τη λίστα των επιλεχθέντων ωφελούμενων θα καταρτιστεί και λίστα επιλαχόντων (με βάση τα ως άνω κριτήρια και τη διαδικασία που έχει περιγραφεί) ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

 

 

 1. Επαναξιολόγηση ωφελούμενων

Η επαναξιολόγηση των ωφελούμενων θα γίνεται σε ετήσια βάση, με έκδοση νέας πρόσκλησης από τον Δήμο Έδεσσας, εκ νέου προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (όπως αυτά αναγράφονται στο σημ. 3) από τους ενδιαφερόμενους και επανάληψη της διαδικασίας επιλογής.

 

 1. Τόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Έδεσσας (Θ. Χαραλαμπίδη 11,   τηλ. 2381025973)  από 07/06/2021  έως 14/06/2021 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.