Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00μ.μσύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1 Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.  
2 «Διαβίβαση της αριθ. 1/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»  
3 «Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.10337/14-6-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 9/2018 απόφαση Ο.Ε.)»  
4 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 928/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών»  
5 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου με την αριθ. 35/2021 Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης»  
6 «Διαβίβαση της αριθ. 18/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

 

 
7 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 27/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»  
8 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΑΝΜ101/2021 ΑΙΤΗΣΗ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης»  
9 ’Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»  
10 Έγκριση μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.    
11 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου -Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού -Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
12 Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ΄΄  
13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  –  ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ» μέρος του «Υποέργου 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102955  
14 «Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ”»  
15 «Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ”»  
16 «Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”»  
17 Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ” Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας  – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας”  
18 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου  ” Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμωπίας”  
19 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου  ”  Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας “  
20 Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο  Δήμο Αλμωπίας  
21 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας  
22 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Αλμωπίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π .Ο.Σ.Ε.Α, για την Δράση:  «ΠΟΣΕΑ – ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία».  
23 Αποστολή Αποφάσεων Δ/Σ Ισολογισμών Χρήσης 2018-2019 και Έκθεση Ορκωτού Λογιστή της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας