Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020 και 33282/29.05.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 2 του Ν. 4682/03.04.2020 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄/03.04.2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) και το άρθρο 1 του Ν.
4684/25.04.2020 (ΦΕΚ 86 τ.Α΄/25.04.2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30.03.2020), την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 κατά το διάστημα από ώρα 15.00΄ έως 17.00΄για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

• 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση. Επιπλέον, συνημμένα σας αποστέλλεται πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ, αλλά και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας να επιστραφούν εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στo email: [email protected] και [email protected].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ