Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την  Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.
2ο 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.
3ο Έγκριση Σχεδίου Δανειακής Σύμβασης μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ‘’ Αντώνης Τρίτσης’’.
4ο Λήψη εκ νέου απόφασης, για έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών, Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας ετών 2019, 2020, 2021.
5ο Παράταση της διάρκειας μίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρία «Χατζή Θεοδώρα & Σια ΟΕ» με το Δήμο Αλμωπίας.
6ο Έγκριση άδειας οριστικής διαμόρφωσης πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος (αριθ. 8/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).
7ο Ανάθεση υλοτομικών εργασιών  στο Δημοτικό Δάσος Αλμωπίας στην Τ.Κ. Προμάχων.
8ο Τροποποίηση της αριθ. 145/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας ως προς την έγκριση  ενός ασκούμενου φοιτητή.
9ο Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας Δήμου Αλμωπίας.
10ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ