Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και  με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10  της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020), άρθρο 43 παρ.1 και των Αριθμ.40/20930/31-03-2020, 163/29-05-2020 και 426/13-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης: 14:00μ.μ και ώρα λήξης 15:00μ.μ, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

        

1  «Ανάκληση της υπ’αριθμ 187/2021 απόφαση της Ο.Ε.  με θέμα «Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης / απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου.»  

Η έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση πραγματοποιείται, λόγω της επίσπευσης των διαδικασιών για την προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Αλμωπίας και προκειμένου να προχωρήσει ο προσυμβατικός έλεγχος και παράλληλα ο έλεγχος νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων της Ο.Ε. του Δήμου Αλμωπίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και λόγω του κινδύνου έλλειψης καυσίμων στο Δήμο Αλμωπίας, πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στη διαδικασία λήψης απόφασης για την ανάκληση της 187/2021 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Αλμωπίας και σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:10483/16-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε στις 16 Ιουνίου 2021, από ώρα 14:00 μ.μ. έως τις 15:00 μ.μ να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά ή με FAX, τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, (κ. Γερακάρη Ζαχαρούλα) στο τηλ. 2384350231-232, e-mail: [email protected] και FAX:2384021226 για τη θέση σας επί του θέματος, (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό και τυχόν σχολιασμό ή αιτιολόγηση της άποψη σας). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με FAX με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής έως 16-06-2021 ώρα 14:00 μ.μ..

 

Εσωτερική  Διανομή:

– Πρωτόκολλο – αρχείο

-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Γραφείο Δημάρχου

-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών

-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ