Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.»  

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται για τους εξής λόγους:

1.Βάση του με αριθ.πρωτ. 11738/05-07-2021 εγγράφου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών , ζητούν την παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση του κίνδυνου διασποράς του κορωνοϊου covid-19.

  • Το θέμα τίθεται σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του ότι, το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 48310/29-06-2021 το παρέλαβαν στις 29/06/2021 (αρ. πρωτ. 11326/29-06-2021 Δήμου Αλμωπίας). Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι επιβάλλεται άμεσα να ληφθεί η εν λόγω απόφαση, για την έγκαιρη διενέργεια της παράτασης συμβάσεων με τους εργαζόμενους, διότι υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία απόλυσης εργαζομένων {η σημερινή 05/07/2021] και είναι απαραίτητοι στην υπηρεσία .

2.Στο με αριθ.πρωτ. 11738/05-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών , με ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από τις πιστώσεις COVID), αναφέρονται τα εξής:

Δεδομένου ότι:

    • το Γραφείο Εσόδων είναι υποστελεχομένο και δεν έχει οριστεί υπάλληλος για την άρδευση, τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.α.
    • οι εκκρεμείς αιτήσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων παραμένουν πολλές
    • το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών καλείται να διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων (συμπεριλαμβανομένων του υποθέσεων του Γραφείου Ταμείου, Γραφείο Προϋπολογισμού και Γραφείου Προμηθειών)

<<….θεωρούμε αναγκαία την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ(των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από τις πιστώσεις COVID), οι οποίοι απασχολούνται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Τμήματος…>>

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ