Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 55/11.03.2020) και της με αρ. 932 και πρωτ. 96599/29.12.2021 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ