Αξιότιμοι Κύριοι/ες,
στο πλαίσιο της πράξης ‘Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’
και του Υποέργου 2 με τίτλο Ανάπτυξη και Προώθηση Περιφερειακού Προτύπου Ποιότητας,
η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον ανάδοχο δημιούργησε το σήμα που θα εκπροσωπήσει
ολιστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Τουριστικό Τομέα και απευθύνεται σε
όλες τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων κατηγοριοποιημένων σε Καταλύματα, Μαρί-
νες, Κέντρα εστίασης και αναψυχής, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, Καταστήματα τουριστικών ειδών, ένδυσης και διατροφής,
Ταξί & τοπικά μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε άλλη σχετιζόμενη επιχείρηση.


Στο πλαίσιο αυτό, για τη διάδοση της τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας
παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών ο ανάδοχος θα διοργανώσει 21 εκπαι-
δευτικές ημερίδες διάρκειας 8 ωρών η καθεμιά. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν τρεις εκπαιδευ-
τικές ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας η υλοποίηση των σεμιναρίων θα γίνει:
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/3/2022 | 14:00-20:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/3/2022| 14:00-20:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15/3/2022| 09:00-15:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΟΔΑΣ
Όποιος επιθυμεί την παρακολούθηση του σεμιναρίου μπορεί να συνδεθεί στο παρακάτω link:
https://bit.ly/3t2QQWV

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Ε
ΛΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α ΣΔικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εν δυνάμει, ενδιαφερόμενοι από όλες τις επαγγελματικές
ομάδες που απαρτίζουν την επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού, όλες οι επαγ-
γελματικές ομάδες που ασχολούνται επιχειρηματικά στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού ή
επηρεάζονται από αυτόν, καθώς και οι απασχολούμενοι σε αυτές.
Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τους εν δυνάμει
ενδιαφερόμενους, το οποίο θα συμβάλει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και εργαζο-
μένων του τουριστικού τομέα αλλά και ευρύτερα άλλων κλάδων και τομέων που σχετίζο-
νται με τον τουρισμό ή εξαρτώνται από αυτόν και θα είναι διαθέσιμο στο site της Τουριστι-
κής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://pkm-prqs.gr/ .
Τέλος, πέρα από το site, θα αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό και στην πλατφόρμα τηλε –
επιμόρφωσης, η οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορεί
να συνδεθεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενο-
τήτων. Το υλικό, θα είναι διαθέσιμο από την λήξη των σεμιναρίων έως την λήξη του έργου,
28/3/2022 έως τον Αύγουστο του 2022,ώστε να μπορέσουν να εφοδιαστούν όλο και περισ-
σότεροι ενδιαφερόμενοι με γνώσεις τουριστικής παιδείας.
Το Link πλατφόρμας τηλε – επιμόρφωσης είναι: https://elearning.ideakek.gr/
Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.
Μετά Τιμής,
Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας