Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 08-03-2022 και ώρα 10:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης  2023-2026.  
2  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143),όπως ισχύει.  
3   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών- γενικών υπηρεσιών & υπηρεσιών (συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για τα έτη 2022-2023, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.  
4  Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.  
5  Λήψη απόφασης για την πρόοδο της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ» μέρος του «Υποέργου 3 – Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων» της πράξης wa-mbrella.  
6  Εξέταση της με αριθ.2076/4-2-2022 αίτησης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου.  
7  Έγκριση πληρωμής ως αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ Εξαπλατάνου.  
8  Νέα παράταση της διάρκειας εκποίησης των δένδρων καρυδιάς και ακακίας των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού.  
9  Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Ριζοχωρίου.  
10  Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Μηλέας  
11  Έγκριση ή μη πρακτικού 3 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής».  
12  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ασφαλτοστρώσεις και Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας «TMHMA 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Τ.Π. 2021»” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
13  Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας”.  
14  Διαβίβαση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
15  Αίτημα για χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  
16 Διαβίβαση αποφάσεων δημάρχου για  λήψη απόφασης έγκρισης τους.  
17 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.113/2021 ΑΝΑΚΟΠΗ  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.  
18  Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.114/2021 ΑΝΑΚΟΠΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.  
19  Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.117/2021 ΑΝΑΚΟΠΗ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.  
20  Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.24559/30-12-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ  για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 426/2021 απόφαση Ο.Ε.).  
21  Λήψη  απόφασης  ορισμού  πληρεξουσίου  δικηγόρου  αναφορικά με την αριθ.ΑΓ519/2021 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
22 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  
23 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΗ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»   
24 Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής  συμβουλευτικών Υπηρεσιών  για την Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αλμωπίας.  
25 Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με τις αιτήσεις του κ. Κ. Γ. και της εταιρείας «Κώτσου Κλεοπάτρα και ΣΙΑ ΕΕ» για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
26  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
27  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
28  Διαβίβαση Πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ“.  
29 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11Α του Ν.4412/16.  
30 Έγκριση της αριθ. 09/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.  
31

 Έγκριση διενέργειας διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ανακύκλωσης απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας για τα έτη  2022-2023.

 
32  Έγκριση εκ νέου της με αρ. 4/2022 μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
33  Τροποποίηση της με αρ. 31/2022 απόφασης ΟΕ με τίτλο «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης» ως προς τον προϋπολογισμό της  μελέτης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ