Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την  Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 16.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης που αφορά την εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία  (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  1. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων (συμπληρωματική κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  1. Κατάρτιση σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικονομικό έτος 2022 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ