Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 27-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. ΑΚ214/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ &  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.  
2  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αναδιαμόρφωση  χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης  και στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού  προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022,  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, κάλυψη επιπλέον ποσού σύμβασης πέραν του ποσού ένταξης από το δήμο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.  
3  Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Τμήμα 2: Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη Αμόλυβδη για το δήμο Αλμωπίας, μέρος της προμήθειας «Προμήθεια Προμήθεια πετρελαιοειδών  (καυσίμων θέρμανσης/κίνησης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του Προσώπων» (ΑΔΑΜ:21SYMV008818279), σύμφωνα με την παρ. 4.5 της διακήρυξης (21PROC008558096).  
4  Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης  για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  
5  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΠ2020 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».  
6  Έγκριση της μελέτης με τίτλο  «Αναδιαμόρφωση  χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης  και στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού».  
7   Αποδοχή Χρηματοδότησης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  
8  Αποδοχή Χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. δήμου Αλμωπίας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»  
9  Έγκριση της μελέτης της σύμβασης με τίτλο “Σύνταξη μελέτης και υποβολής φακέλου για χρηματοδότηση του έργου διαμόρφωσης υπάρχουσας εγκατάστασης σε καταφύγιο αδέσποτου ζώου συντροφιάς” και της ανάθεσης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/16 της απευθείας ανάθεσης.  
10 Έγκριση μελετών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  για  την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης  της Πράξης ”Αναβάθμιση Υποδομών Άρδευσης  στην Τ.Κ Φούστανης”.   
11   Έλεγχος   και  αποδοχή,  ή μη,  της  από 23/05/2022 (α.π. 8472-23/05/2022 εισερχομένου) Υπεύθυνης Δήλωσης του οικονομικού φορέα ««ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK», προσωρινού αναδόχου  της «ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 19ΤΝ» του διεθνούς  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  (Διακήρυξη 21615/2021 (Α/Α συστήματος 142704).  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ