Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη  17 Μαΐου 2022, στις 19:00 , έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δέκα πέντε  θέματα και λαμβανομένων των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας στους εσωτερικούς χώρους (αποστάσεις – χρήση προστατευτικής μάσκας):

 1. Έγκριση της αριθ. 116/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 (ενίσχυση ΚΑΕ για λογιστική τακτοποίηση σε ανταποδοτική υπηρεσία).
 2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
 3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 του Δήμου Σκύδρας.
 4. Έγκριση αποδοχής ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων , κατανομή στις σχολικές επιτροπές και εξειδίκευση πίστωσης.
 5. Έγκριση συμμετοχής στην δράση του προγράμματος  Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΚΑΡΠΑ και εξειδίκευση πίστωσης.
 6. Έγκριση απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας έτους 2021.
 7. Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας έτους 2021.
 8. Ορισμός των δικαιούχων μελών για την αποζημίωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλομένης αποζημίωσης.
 9. Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.
 10. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη και προαγωγή του έργου του δασκάλου και λογοτέχνη Όμηρου Πέλλα.
 11. Εκλογή υδρονομέων έτους 2022.
 12. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό τιμής μονάδας για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Τουλκερίδη Κων/νο του Αναστασίου και Τουλκερίδη Χαράλαμπου του Κων/νου στο ΟΤ Γ147.
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Οικοδομικών Υλικών.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Χρωμάτων.
 15. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πέλλας- για την διοργάνωση αγώνων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Σκύδρας.