ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ.

 

Ξεκίνησε η ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου που θα εκπονήσει το έργο  «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΒΟΡΑΣ»» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 404.441,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2022 (ΑΔΑ : Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50), αρ. ενάρ. Έργου 2135ΠΕΛ001ΙΔΠ21.

 

Αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης η προεκτιμώμενη αμοιβή ορίζεται ως εξής:

Μελέτες Οδοποιίας 122.525,00.

Υδραυλικές Μελέτες 55.539,12.

Τοπογραφικές Μελέτες 80.166,34.

Γεωλογικές Μελέτες 27.968,39.

Περιβαλλοντικές Μελέτες 42.756,64.

ΗΜ Μελέτες 10.071,60.

Δασικές Μελέτες 12.661,44.

Η συνολική αμοιβή μελέτης ανέρχεται σε 351.688,53. Σ’ αυτή προστίθενται τα απρόβλεπτα (15%) 52.753,28 και το τελικό ποσό ανέρχεται σε  404.441,81.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 3 και στο άρθρο 86 παρ. 6 του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.