All for Joomla All for Webmasters
Αρχική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 38 ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛ. ΑΣ. ÁÄÅÉÏ ÁÐÏ ÅÐÉÂÁÔÉÊÏ ÊÏÉÍÏ ÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ ËÏÃÙ ÔÙÍ ÔÙÍ ÌÅÔÑÙÍ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÁÉ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÏÕ ÔÇÓ ÄÉÁÄÏÓÇÓ ÔÏÕ ÊÏÑÏÍÏÉÏÕ

ÁÄÅÉÏ ÁÐÏ ÅÐÉÂÁÔÉÊÏ ÊÏÉÍÏ ÔÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ ËÏÃÙ ÔÙÍ ÔÙÍ ÌÅÔÑÙÍ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÁÉ ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÏÕ ÔÇÓ ÄÉÁÄÏÓÇÓ ÔÏÕ ÊÏÑÏÍÏÉÏÕ