Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 29-07-2022 και ώρα 09:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1  Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.  
2  Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση της πίστωσης  για  την  Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Αλμωπίας «Η Αλμωπία στα μονοπάτια της Ιστορίας».  
3  Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για ανάθεση σε δικηγόρο, για την αίτηση ακυρώσεως.  
4  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ-Τμήμα 3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης-λιπαντικά) για τα ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, τα ΔΗΚΕΑ, τα ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και τα ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) (διάστημα δώδεκα μηνών)» (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  
5  Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ τα Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΑ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ».  
6  Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
7  Έγκριση της μελέτης της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή – συντήρηση γεμιστήρων στον Δήμο Αλμωπίας» και της ανάθεσης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/16 της απευθείας ανάθεσης.  
8   Επικαιροποίηση της  μελέτης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας».  
9   Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ EΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  
10   Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».  
11  Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση  χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης  και στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  
12  Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  
13  Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.  
14  Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο wambrella.  
15  Έγκριση παράτασης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και Δήμου Αλμωπίας για ανάθεση της μελέτης «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ξιφιανής» της πράξης με ακρωνύμιο wambrella.  
16 Παράταση τρίτης (3ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ