Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 κι  ώρα 20:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω εννέα θέματα:

  1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 .
  2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 .
  3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αποδοχή απόφασης ένταξης χρηματοδότησης ποσού 176.213,00 ευρώ του έργου «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού έξι παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» συνολικού προϋπολογισμού 444.943,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 και  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 .
  4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για  αποδοχή απόφασης ένταξης χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 ευρώ της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Σκύδρας»  στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα  του Πράσ ινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022 και  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 .
  5. Έγκριση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (φοριαμοί) στο Κέντρο Υγείας Σκύδρας, εξειδίκευση πίστωσης.
  6. Έγκριση κήρυξης ως έκπτωτου του αναδόχου από μίσθωση αγροτεμαχίου στον οικισμό Σανδαλίου της Κοινότητας Καλλίπολης.
  7. Λήψη απόφασης για την αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη και κοινοποίηση εξωδίκου σχετικά με την 3841/29-4-2022 Διοικητική Αποβολή  στην Κοινότητα Σκύδρας και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  8. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχημάτων για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Αργυρουπόλεως 17 στην Σκύδρα.
  9. Δωρεάν παραχώρηση του ΔΑΚ Σκύδρας (γήπεδο ποδοσφαίρου) στoν αθλητικό σύλλογο  «ΣΚΥΔΡΑ Ν.Π.Σ.» για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους ανάγκες.